Μαργαρίται

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3163. - Μαργαρΐται ήτοι λόγοι διάφοροι τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών 'Ιωάν- νου τοΰ Χρυσοστόμου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Έτερων 'Αγίων Πατέ- ρων πεζευθέντες εις άπλήν γλώσσαν προς κοινήν τών ορθοδόξων Χριστιανών ώφέλειαν. Έν Βενετία εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1839 Εις 4ον, σ. ζ' + 287. ΠΚ. Ν. 100. *
  3. Ιωάν-νου τοΰ Χρυσοστόμου