Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3182. - Παιδαγωγία προς χρήσιν τών ποθοΰντων μανθάνειν γράμματα Μετά νέας προσθήκης.— «Πραΰς, ταπεινός τοις Διδασκάλου; έ'σο. 'Εάν ης ηηλομαθής, έ'ση και πολυμαθής. "Οστις τους τεκόντας έν βίφ σέ(3ει, Ό δ' εστί και ζών και θανών Θεώ φί- λος.— Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1839 Εις 8°ν μικρόν, σ. 16. ΓΕΝ. MGL. 381. -Η-