Ο λαιμοτομούμενος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3174.-Ό λαιμοτομοΰμενος, ποίημα έλεγεΐον και εν αίνιγμα υπό Χρίστου Άναστασιάδου Βυζαντίου. Έν Έρμουπόλει Έκ τής τυπογραφίας Γ. Μελισταγοΰς. 1839. Εις 8°ν, σ. 15. Μεταγενεστέρως ό ποιητής οδτος εγραφεν ύπό τό ψευδώνυμον Παρμενίδης. Κουμανοΰδης 1, 230. *
  3. ΧρίστουΆναστασιάδου Βυζαντίου