Λυρικά

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3160.-Λυρικά παρά Λουκά Στεφανίδου. 'Εκδίδονται δε ιδίοις άναλώμασιν υπό Ι. τοΰ Κομανιάνου. Έν Βουκουρεστίοις, έκ ιής τυπογραφίας Αύγουστου Ροΰοφ. 1839. Εις 4<>ν μΐκρόν, σ. 61. Άπό τής σ. 49: 'Ελεγεία δύο πονηθέντα ύπό Ν. Παπαδοποόλοο. ΕΒΣ. Ν. Φ. 243. *
  3. Λουκά Στεφανίδου