Παρακλητική

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3233. - Παρακλητική περιέχουσα την πρέπουσαν αύτη άκολουθίαν, Έτι δέ τους δύο Παρακλητικούς Κανόνας τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Τα Θεοτόκια 'Απολυτίκια τοΰ δλου Ένιαυτοΰ, και τόν Κανόνα τοΰ 'Ακάθιστου. Έκδοσι; πρώτη. Ένετίησιν. Έν τη Τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου τοΰ εξ Ίωαννίνω[ν]. 1810. Είς 4ovt φ. ] α, (\. + σ. 2 ά. ά. : πλέον τών 404, τοϋ έν ΜΑΓ - αντιτύπου δντος κολοβού. *