Κύριοι μου! Νέον έτος διαδέχεται τ'αρχαίον, Κ' εις τους παρελθόντος πόνους μας προσθέτει πλήθος νέων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3220.- 1839 Κΰριοί μου! Νέον έτος διαδέχεται τ'άρχαΐον, Κ' εις τους παρελ- θόντος πόνους μας προσθέτει πλήθος νέων.---------[κάτω:] Οί Γραμματοκομισται τοΰ Ταχυδρομείου. Μφ. 0.21 χ 0.30. ΜΜΠ-.