Φιλοσοφικόν δοκίμιον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3217. Φιλοσοφικόν δοκίμιον περί της προόδου καί της πτώσεως της παλαιάς 'Ελλάδος, παρά Γεωργίου Γ. Κωζάκη Τυπάλδου. — «Ει γαρ κεν---------καί το γένοιτο». (Ησίοδος.) "Εν 'Αθήναις έκ της τυπογραφίας Π. Μαντζαράκη. οδός Ντέκα Άρ. 25. 1839. Εις 8°ν, φ. 2 α.ά. + σ.δ' + 5Π+3 fi.& ΕΒΕ. ΙΣΤ. 5011, ΦΣΠ —. -Η-
  3. Γεωργίου Γ. Κωζάκη Τυπάλδου