Η ορφανή της Χίου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3138.- Ή ορφανή τής Χίου ή ό θρίαμβος τής αρετής Ύπό Ίακώβου Γ. Πι- τζιπίου. Τόμος πρώτος. Έν Έρμουπόλει, Έκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρι 1839. Είς 8°ν, σ. 4 ά. ά. + β' 4- 2 ά. ά. + 110. Τ ψ αΰτφ ετει: Τόμος Δεύτερος, α. 103 + ιν'· Έπίκρισις έν 'Ερανιστή 1 (1810) 108-9. ΕΒΕ. Ν.Φ. 937, ΓΕΝ. MGL. 792. -Η-
  3. Ίακώβου Γ. Πι-