Νέα Χάρτα της Βλαχίας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3228. Νέα Χάρτα της Βλαχίας. 1804. Έχαράχθη παρά τοΰ κ. Σχινδελ- άϋερ έν Βιέννη. Πίναξ διαστάσεων 0.81 Χ 0.57. Βιβλιοθήκη Ρουμανικής 'Ακαδημίας DV 45. Μνημονεύεται ύπό Ν. Camariano, Contributions a la bibliographic des oeuvres de Rigas Velestinlis, έν Kalca- nia 1 (1938) 226. *
  3. Σχινδελ-άϋερ