Πρακτικής ηθικής ιστορίδια

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3193· Πρακτικής ηθικής ίστορίδια έκ διαφόρων έρανισθέντα και ιιετα- φραοΟέντα υπό Ζαχαρίου Δ. Λαμπίση. Έν Σμιίρνη Έκ της τυπογραφίας 'Αντωνίου Πατρικίου. 1839. Είς 8ον μικρόν, σ. ιι·' + 258. *
  3. Ζαχαρίου Δ. Λαμπίση.