Σύνοψις της γενικής ιστορίας Γερμανίου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3201. Σύνοψις τής γενικής ιστορίας Γερμανίου συνταχθείσα υπό Α. Α. Κ. Καμμερέρου, κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως μεταφρασθεΐσα προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων τον κράτους υπό Γ. Γενναδίοο. Και εκδοθείσα υπό 'Ανδρέου Κορομηλά. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά Κατά την όδόν Έρμου Άρ. 21:"). 1839. Εις 8ον, φ. ] d. ά. + σ. 240. ΓΕΝ. Fam. 269, ΑΕΚ —. *
  3. Α. Α.Κ. Καμμερέρου