Πρακτικά

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3191. - Πρακτικά τής 'Αγίας τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, Περί Βαθ- μολογίας τών Συνοικεσίων, και τών αναγομένων ως προς το 'Ιερόν Μυστήριον τοΰ Γά- μου, και άλλων τινών ανηκόντων ιδία ώς προς τους 'Αρχιερείς τής Επτανήσου. Έν οΐς προσετέ\Ή] και ή προεκδοθεΐσα προς τους 'Ορθοδόξους Εγκύκλιος παραινετική Επι- στολή, περί αποφυγής τών επιπολαζουσών έτεροδιδασκαλιών. Ήδη πρώτον Τΰποις εκ- δοθέντα παρά τοΰ Παναγιωτάτου Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγο- ρίου, και τής περί Αυτόν 'Αγίας και 'Ιεράς Συνόδου. Προς γνώσιν, και όδηγίαν παντός τοΰ 'Ορθοδόξου πληρώματος. Κατά τά Πατριαρχεία, αωλθ'. παρά Α. και Θ. Άργυ- ράμμω.