Οδηγός η σύντομος Γραμματική, αρχαριακά μαθήματα και διασαφήσεις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3170.-Όδηγός ή σύντομης Γραμματική, άρχαριακά μαθήματα και διασαφήσεις Τών εν τοις μαίΐήμασι κυρίων ονομάτων. Προς χρήσιν τών μικρών παίδων, Χρήσιμος ώς Τόμος Πρώτος τής Συλλογής. Έν Ναυπλίφ. Έκ τής τυπογραφίας 'Κωνστ. Τόμπρα Κυδωνιέως, και Κωνστ. Ίωαννίδου Σμυρναίου. 1839. Εις 8ον μικρόν, σ. 275 + ζ'. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 572Ε, ΓΕΝ. MGL. 389. 1.