Λεξικόν επίτομον της Ελληνικής Γλώσσης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3156. - Λεξικόν έπίτομον της Ελληνικής Γλώσσης. Συντε{>έν μεν υπό Σκαρ- λάτου Δ. τοΰ Βυζαντίου Έπϊ τη βάσει πάντων των άχρι τοΰδε έκδεδομένων Ελληνι- κών λεξικών και πλουτισθέν επί τέλους διαφόροις πίναξι χρονομετρικοΐς, νομισματολογι- κοΐς κλπ. κατά το νεωστί εισαχθέν εις την Ελλάδα μετρικόν σύστημα Εκδοθέν δε δα- πάνη 'Ανδρέου Κορομηλά τοϋ 'Αθηναίου. — Της σοφίας------τής φωνής. Ίουλ. Πολυ- δεΰκ. Όνομαστ. Α.» — Άθήνησιν, έκ τής τυπογραφίας τοΰ αΰτοΰ Ανδρέου Κορομηλά. Κατά την όδόν τοΰ Έρμου Άρ. 215. 1839. Εις 4°ν, φ. 5 ά. ά. + α. δ' + 2 ά. ά. + β' + 22 + 1 ά. ά. f 1462. -Η-
  3. Σκαρ-λάτου Δ. τοΰ Βυζαντίου