Του τέκνου ο βοηθός

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3245· Τοΰ τέκνου ό βοηθός εις την άπόκτησιν χρησίμου μαθήσεως Έκ- δοσις δευτέρα, διορθωμένη και αυξημένη. Έν Μελίτη, Έκ τής 'Αμερικανής Τυπογρα- φίας. 1831. Εις 12ον μικρόν, σ. 60. ΕΒΣ. Έκπ. 273. *