Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3205. -Τά κατά τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος. 'Ήτοι συλλογή τών περί τήν αναγεννώ μένη ν Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από τοϋ 1821 μέχρι τέλους τοΰ 1832. Εκδίδοντος Άνδρέου Ζ. Μάμουκα Φιλο- τιμώ συνδρομή τών ομογενών. Τόμος Α'. Έν Πειραιεΐ, έκ τής του Ηλία Χριστοφίδου τυπογραφίας Ή αγαθή Τΰχη. 1839. Είς 8°ν, α. ιβ' + φ. 2 ά. ά. + σ. 127. Τφ αντφ ετει: Τόμος Β' σ. 160 + 2 ά. ά. Τόμος Γ' σ. 150+1 ά. ά.