Σχολείον της μορφώσεως των ηθών

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3203. Σχολεΐον τής μορφώσεως τών ηθών Περί καλής και ενάρετου ανατροφής τών τέκνων μέ τα κυριωτερα αξιώματα τοϋ ευσεβούς και τιμίου άνν)ρώπου παρά τοϋ έν Θήρα Γαλλικοϋ Άντιπροξένου κυρίου Γουλιέλμου Άλβη — Παίδευε υίόν σου--------τή ψυχή σου. Παροιμ. Κεφ. κθ' — Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοποΰλου. οδός Εύχαρις Άριθ: 15. 1839 Είς 8ον, φ. 1 ήί. ά. + σ. 2 ά. ά. + γ' + 126. ΓΕΝ. MGI,. 376. *
  3. Γουλιέλμου Άλβη