Τριώδιον κατανυκτικόν περιέχον Άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3212. Τριφδιον κατανυκτικόν περιέχον Άπασαν την άνήκουσαν αύτώ Άκο- λουθίαν τής αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής Άπό τής Κυριακής τοΰ Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι τοΰ Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, μετά τών κατ' Ήχον Τριαδικών "Υμνων, Φωταγωγικών, Στιχηρών και Καθισμάτων διαφόρων εν τω τέλει. Έξ αρίστων εκδόσεων επιμελώς διορθωθέν και νεωστί εκδοθέν. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυ- πογραφίας τοΰ Φοίνικος 1839 Εις 4«ν, σ. 5ΐο. ΕΒΕ. Θ. 14151. -*