Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3181.-Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα. Εκδοθέντα υπό 'Ιωσήφ Μάγνητος Σμύρνη εκ τής εμπορική; τυπογραφίας ή 'Ηώς 1839 Εις Sov, σ. δ' + φ. ί ά. ά. + σ. 7 - 230 +2 ά. ά. Τοϋ 'Ηλία Τανταλίδου. Περιέχεται και τό Α τής Ίλιάδος εις έξαμέτρους νεωτέρους. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1109, ΓΕΝ. MGL. 874. -Χ-
  3. Ηλία Τανταλίδου