Ιστορική έκθεσις της εφημερίδος ό Ελληνικός Καθρέπτης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3151. -'Ιστορική έκθεσις τής εφημερίδος ό Ελληνικός Καΐ>ρέπτης, έκδιδο- μένης Ελληνιστί και ΓαλλιστΙ εις Ναΰπλιον, 'Από τον Μάϊον μήνα τοϋ 1832, μέχρι τοΰ 'Ιανουαρίου τοΰ 1833.— «Veritas odium parit. Ή αλήθεια γέννα το μίσος (Όβίδιος). Servir------aux Roix. Βλέπε, Proces complet de Μ. de Pradt Σελ. 86. Ύπηρετεΐν----- Βασιλείς». — 'Αθήναι έκ τής τυπογραφίας Κωνστ. Γκαρμπολά και Συντροφιάς. 1839 Εις 8ον, σ. 80, ελληνιστί και γαλλιστί. Τόν πρόλογον υπογράφει ό συντάκτης 'Ανδρέας Παπα- δόπουλος Βρετός. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 1385, ΒΒ-, ΓΕΝ. Per. 15.
  3. Ανδρέας Παπα-δόπουλος Βρετός