Ιερά Κατήχησις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3149. - 'Ιερά Κατήχησις Συγγραφθεϊσα παρά Βενεδίκτου Κωνσταντινίδου. Θεωρηθεΐσα δε και εγκριθείσα παρά της έν Κωνσταντινουπόλει Κεντρικής Εκκλησιαστι- κής Ιεράς 'Επιτροπής. Σμΰς)νη Έκ τής τυπογραφίας 'Αντωνίου Πατρικίου. 1839. Εις 16°ν, σ. 2 ά. ά. + δ' + 2 ά. ά. + 162 + 2 ά. ά. *
  3. Βενεδίκτου Κωνσταντινίδου