Σάτυρα Πρώτη

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3242. - Σάτυρα Πρώτη. (Συντεθεΐσα 1826 Ίοΰλιον μήνα). Εις 8°*, σ. 4. Τοΰ Άλ. Σούτσου. "Ανευ έτους, άλλα τοΰ 1826. ΔΚΙ—. *
  3. Άλ. Σούτσου