Η Πρόοδος και ο Σωκράτης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3143.-Ή Πρόοδος καΐ ό Σωκράτης. Άριθ. 37. αύτοΰ και 8 τής Προόδ. Έν 'Αθήναις, έκ τής Τυπογραφίας τής Προόδου Διευθυνομένης ύπό Γεωρ. Βλασσαρί- δου. 1839. Εις 16°ν, σ. 209-240. Ψευδότιτλος : Οι ταυβλαμπάδες και Ταρτούφοι τής 'Οπισθοδρομήσεως. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1935. #