Χρηστομάθεια γαλλική

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3221. - Χρηστομάθεια γαλλική Εις χρήσιν τής ελληνικής νεολαίας Περιέχουσα τα δια τους μαθητάς τής Α*·5 περιόδου αναγκαία μαθήματα, ήτοι "Ολους τους διαφόρους κανόνας τής ορθής προφοράς και αναγνώσεως· παντοία μεθοδικά γυμνάσματα προς άσκησιν αυτής. Γραμματικά γυμνάσματα προς άσκησιν Μεταφράσεως καϊ Λεξικόν των Εμπεριεχομένων λέξεων. 'Υπό Ίακώβου Γ. Πιτζιπίου. Έν Έρμουπόλει, εκ τής τυπο- γραφίας Γεωργίου Πολυμερή. 1839. Εις 8ον μικρόν, σ. 2 ά. ά. + β' + 58. ΕΒΕ. ΓΛ. 2936. -Χ-
  3. Ίακώβου Γ. Πιτζιπίου