Περί των κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφωτίστων της Αττικής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3188. — Περί των κληρονομικών δικαιωμάτων τών νεοφωτίστυ)ν της 'Αττικής υπό Πέτρου Παπαρρηγοπούλου. — «II faut expliquer les lois par les lois et l'his- toire par Γ histoire. Montesquieu, De Γ esprit des lois»—Έν 'Αθήναις, εκ της τυ- πογραφίας Κ. Ράλλη. 1839 Εις 16°ν, σ. 16. #¦
  3. Πέτρου Παπαρρηγοπούλου