Οι ένορκοι της Προόδου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3173.-01 ένορκοι τής Προόδου. Σύγγραμμα πολυποίκιλον, επωφελές άναγ- καιότατον είς τους ένορκους παντός έθνους. Περιέχει.....'Αθήναι έκ τής τυπογραφ. τής Προόδου, Διευθυνομένης ύπό Κωνστ. Καστόρχη. 1839. Είς 16ον, σ. 33-64. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1935.