Πρακτικά

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3192. - Πρακτικά της κατά την 27 Δεκεμβ. 1838 εκτάκτου συνελεύσεως της Ψιλεκπαιδευτ. Εταιρίας καί των κατά την 22 Ίανοχιαρίου και 12 Μαρτίου. 1839. Έν Άθήνα[ι]ς, εκ της τυπογραφ. Α. Κορομηλά, τυπογραφ. της φιλεκπ. Εταιρίας. Όδός Έρμου αρ. 2Ιό. 1839, Εις 16ον, σ. 32. ΓΕΝ. Per. 407. *