Ωδή πολεμική

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3226. - Ώδή πολεμική προς τους Βέλγας παρά Ι. Σ. Καλογεροπούλου. Ode g-uerriere aux Beiges par Ι. S. Calogeropoulo. Paris. Imprimerie de Mo- quet et Compagnie. 1839. Εις 8°v, σ. 15. Ή γαλλική μετύφρασις εις πεζόν. Κουμανούδης 1, 231.
  3. Ι. Σ. Καλογεροπούλου | Ι. S. Calogeropoulo