Ο θείος δεκάλογος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3171.-Ό θείος δεκάλογος. Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Α. Άγγελί- δου.1839. Εις 32°ν. Κουμανούδης 1, 237. *