Η νομιμότης και η εχεμύθια της Προόδου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3137.-Ή νομιμότης και ή έχεμύίΗα τής Προόδου. Έν Άίΐήναις έκ τής τυ- πογραφ. τής Προόδου, Διευθυνομένης ύπό Γεωργίου Βλασσαρίδου. 1839. Εις 16ον, ο. 97 - 128. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1935. *