Ο περιπλανώμενος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3178.-Ό περιπλανώμενος ποίημα εις άσματα τρία, Μενιππεία τις ποίησις και ή 'Αγγελία. 'Υπό Άλεξάνδρου Σούτσου. Άθήνησιν. εκ της η·πογραφίας της Προό- δου, διευρυνόμενης υπό Γ. Βλασσαρίδου. 1839. Εις 16°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. η'+ 232. Ό β' τόμος τψ 1852. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1056, ΓΕΝ. MGL. 448. ¦Χ-
  3. Άλεξάνδρου Σούτσου