Προς την Διοικητικήν Επιτροπήν της Ελλάδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3248. - Προς τήν Διοικητικήν Έπιτροπήν τής Ελλάδος. Έφθασαν εις γνώσιν μας δυο έγγραφα----[κάτω:] Τή 18 'Ιουνίου 1832 έν "Αργεί. Μφ. 0.33 Χ 0.50. Κατά τοΰ Κολοκοτρώνη. ΓΑ—. -*¦