Μισαγύρτης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3166. — Μισαγύρτης. Άπάντησις εις τό υπό τοΰ κυρίου Γ. Χρυσοβέργη «Δο- κίμιον ή βραχείας τινας παρατηρήσεις εις δυο χωρία τοΰ κατά Λεωκράτους λόγου τοΰ ρήτορος Λυκούργου τοΰ έκδεδομένου υπό τοΰ Α. Κοραή' έν φ και περί τής έκβάσεως τοΰ ιδίου λόγου έμπαρόδως».— «Γνώθι σαύτόν.»—Έν Μονάχω 1839 κατά τόν Μάρ- τιον μήνα. Εις 8°v, α. 4 ά. ά. + 63 + 1 ά. ά. 'Υπογράφει έν τέλει: »ΕΙς τών έν Μονάχω μαϋητευόντων 'Ελλήνων»- ΤΗτο δέ οΰτος ό Πανταζής Α. Ρόαιος, ώς δηλοΐ ό Χρυσοβέργης έν τχ) 'Απαντήσει του, ην δρα άνωτ. αριθ. 3132. ΕΒΕ. Ε. Φ. 8234, ΒΒ-, ΓΕΝ. Gr. Class. 5286. -Χ-
  3. Γ. Χρυσοβέργη