Νεωτάτη διδακτική γεωγραφία

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3168. - Νεωτάτη διδακτική γεωγραφία προς ευχερή γνώσιν δλων τών μερών και κατοίκων τής γής. Φιλοπόνως έρανισθεΐσα έκ τών νεωτέρων γεωγραφικών και στατι- στικών συγγραμμάτων τοΰ Σομμέρου, Α. Βάλβη, Ριττέρου, Κανναβίχου, Φρ. Σχιουβέρτου και ά'λλων ύπό Νικολάου Λωρέντη και νΰν τό πρώτον εκδοθείσα επιστασία και δαπάνη Γκαρπολα και Ρεφερενδαρη. Τόμος τρίτος. Έν Βιέννη, 1839. Έκ τής Τυπογραφίας 'Αντωνίου Βέγκου (πρότερον Χαϊκούλ). Εις 8°ν, σ. 8 ά. ά. + 686 + 12 ά. ά. Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. άριύ\ 3001.
  3. Νικολάου Λωρέντη