Η Πυθία

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3145.-Ή Πυθία, είτε μαντεΐον ανδρών και γυναικών κατά τήν δόξαν τών διασημότατων φιλοσόφων και φυσιολογων αρχαίων και μεταγενεστέρων Πΐ'ί^αγόρου, Όβιδίου, Πόρτα, Άγρίππα, Καλλιόστρου, Βύφωνος, Λαβατέρου, Γάλ. Σουρτζειμ. Βρουσ- σαί κλπ. μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλ,λικοΰ και εκδοθέν ύπό Ν. Παπαδοπούλου. — «Τοΰ κόσμου το πηδάλιον το κυβερνά ή Τύχη, Τήν εύ'νοιάν της ό καθείς ζητεί νά έπιτύχη».— Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Ν. Παπαδοπούλου. 1839. Εις 8°ν, σ. η' + 80. Κουμανούδης 1, 240. -*
  3. Ν. Παπαδοπούλου