Της γραμματικής της καθ' ημάς γλώσσης το πρακτικόν μέρος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3208.-Της γραμματικής της καθ* ημάς γλώσσης το πρακτικόν μέρος ήτοι ή γραμματική τής νεοελληνικής γλώσσης ύπό Γ. Χροσοβέργη. ΆΟήνησιν. Έκ τής τυ- πογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου Κατά την όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα 1839. Εις 8ον. ο. 72. ΕΒΕ. ΓΛ. 732, ΛΟΒ. A 1/II. *
  3. Γ. Χροσοβέργη