Περίληψις Ιεράς 'Ιστορίας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3250. - Περίληψις 'Ιεράς 'Ιστορίας Άπό τής Κτίσεως τοΰ Κόσμου, έ'ως τής τοΰ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου 'Αναλήψεως. Συντεθεΐσα ύπό Δημητρίου Κα- λαβακίδου Μελενικίου. Έν Κωνσταντινουπόλει κατά τά Πατριαρχεία, παρά Α. Άργυ- ράμμω. 1835. Εις 4ον μικρόν, φ. 2 ά. ά. + σ. 31 -+- 1 ά. ά. Βιβλιοθήκη κ. Δημ. Άπ. Άποστολίδου, έν 'Αθήναις.
  3. Δημητρίου Κα-λαβακίδου