Ο Σωκράτης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3180.-Ό Σωκράτης, τραγωδία διηρημένη εις τρεις πράξεις μεθερμηνευτ>εΐσα υπό Α. Ποθητoύ. Έν Κωνσταντινουπόλει εκ τής 'Ελληνική; τυπογραφίας διευθυνομέ- νης υπό Α. Ποθητού. .1839. Εις 16°ν, σ. 56. Κουμανούδης 1, 231. #
  3. Α. Ποθητoύ