Η Πεντάτευχος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3139.-Ή Πεντάτευχος τοΰ Μωυσέως· και τό Βιβλίον τού Ίησού υίοϋ τοΰ Ναυή· έκ τοΰ εβραϊκού αρχετύπου εις κοινην ελληνικήν διάλεκτον μεταφρασθέντα, Έν Λόνδρα Έτυπώθη παρά Ουαλτήρου Μάκδουαλ, Δαπάνη τής προς διαδοσιν τών Τερών Γραφών έν Βρεταννία τε και τοις άλλοις έ'ιΐνεσιν Εταιρείας. "Ετει αωλθ'. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 368. ΕΒΕ. Θ. 10357. ¦Χ-
  3. τοΰ Μωυσέως | Ίησού υίοϋ τοΰΝαυή