Η Πρόοδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3144.-Ή Πρόοδος τοΰ Ίατροϋ Π. Σοφιανοπώλου, Δημοσιευθείσα εις φυλ- λάδια 30 από τα 1836, 'Ιουλίου πρώτην, μέχρι των 1838, Σεπτεμβρίου δυω, εποχή, καθ' ην έφυλακίσθη ό Συγγραφεύς μήνας επτά δι'αυτήν: Εκδίδεται έκ δευτέρου έπι- διωρΐ>ωμένη καϊ επαυξημένη με το Σύνταγμα τής Γαλλίας και τής Τροιζήνος, με ανα- λύσεις, με προσθήκας και με δύω απολογίας: Εις δύο τόμους από τήν διεύθυνσιν τής Προόδου. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας τής Προόδου, Διευθιινομένης ύπό Κωνστ. Καστόρχη. 1839. Εις 8°ν, σ. ζ' + 216. Τφ αύτφ ετει: Τόμος Β' σ. 302. Ό τίτλος κατά τι διάφορος. ΜΙΒ. 1118.
  3. Ίατροϋ Π. Σοφιανοπώλου