Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν ελλην. Πανεπιστημίου Επιτροπή

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3134.-Ή επί των συνδρομών προς άνέγερσιν έλλην. Πανεπιστημίου 'Επι- τροπή [έν τέλει:] Έχ τής τυπογραφίας Α. Κορομηλά. Εις φύλλον, σ. 8. Τής 25 Φεβρουαρίου 1839. ΜΜΠ—. *