Χαρτοπαίκτης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3218. Χαρτοπαίκτης, κωμωδία 4. ε'ις τρεις πράξεις υπό Μ. Χουρμούζη. Έν 'Αθήναις έκ της τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. (Κατά τήν όδόν τοϋ 'Ερμού ά'νω της Καπνικαρέας) 1839. Εις 8<>ν, σ. 2 α. α. + 112. ΕΒΕ. Ν. Φ. 479. -Η-
  3. Μ. Χουρμούζη