Σύντομον Αλφαβητάριον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3202. - Σύντυμον Άλφαβητάριον δια τήν εις τα δημοτικά σχολεία τής Ελ- λάδος σπουδάζουσαν νεολαίαν. Έρανισθέν υπό Ι. Χωματιανού δημοδιδασκάλ. Έκδο- σις τρίτη. Τυπωθέν δέ, δια δαπάνης τών Κωνσταντίνων Τόμπρα, και Ίωαννίδου. — Ό αμαθής από τυφλόν--------τρέχει. — Έν Πάτραις, έκ τοΰ τμήματος τής τυπογραφίας Κ. Τόμπρα, και Κ. Ίωαννίδου. Δι,ευθυνομένης υπό Στ. Νικολαΐδου. 1839 Είς 8ον μικρόν, σ. 80. ΓΕΝ. Gr. I,. 231. 2. *
  3. Ι. Χωματιανού