Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3224. - Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών έκ τοΰ εβραϊκού πρωτοτύπου εις κοινήν έλληνικήν διάλεκτον μεταφρασί)εΐσα. Έν Λόνδρα Έτυπώθη παρά Ούαλτήροί' Μακδουάλλ, Δαπάνη τής προς διάδοσιν τών 'Ιερών Γραφών έν Βρεταννία τε και τοις άλλοις έ'θνεσιν Εταιρείας. Έτει αωλθ'. Εις 16°ν, σ. 224. ΑΕΚ-. -Χ-