Οδηγίαι περί της φυτεύσεως των γεωμήλων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3169. - Όδηγίαι περί τής φυτεύσεως τών γεωμήλων (ποιτάταις). Istruzioni sulla piantagione e coltivazione de' pomi di terra. Corfu nella tipografia del Go- verno. 1839. Εις 12<>v, a. 21. Legrand 1315. ¦*