Λόγος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3159.-Λόγος τοΰ γυμνασιάρχου κ. Γ. Σερουΐου Εις την έναρξιν τών Δημο- σίων εξετάσεων Τοΰ ς'. Σχολιακοΰ έ'τονς. 1839. 'Ιουνίου 25. 'Εν Ερμουπόλει, έκ τής τυπογρ. Γ. Μελισταγοΰς 1839. Εις 16»ν, α 14. ΦΜ—. *
  3. Γ. Σερουΐου