Διατριβή

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3184.-Περί λύσσης. Διατριβή υπό Ι. Δε Κιγάλλα.— «Nisi utile est------ gloria. Fedro. Mortali------ad gloriam via. Plinius». — Έν Έρμουπόλει έκ τής τυπο- γραφίας Γεωργίου Πολυμερή. 1839.
  3. Ι. Δε Κιγάλλα