Τραγωδία του νέου Παρνασσού, Ερωτικά, βακχικά, ευτράπελα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3210. - Τρανφδια τοΰ νέου Παρνασσού, Ιρωτικά, βακχικά, ευτράπελα ύπό Ε. Π. Έρμοΰπολις ] 1839. Εις 16ον, ο. 92. Πρβλ. Γ. Βαλέτα, έν Γεν. Έλλ. Βιβλιογραφία 2 (1935) 119. -Χ-
  3. Ε. Π