Τριώδιον ψυχωφελέστατον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3239· Τριώδιον ψυχωφελέσιατον περιέχον την πρέπουσαν εν τη αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή άπασαν άκολουθίαν. Νεωστι μετατυπωθέν και επιμελώς διορθω- θέν. Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. 1815 Εις 4ον, σ. 258. ΜΑΓ—. *