Πεντηκοστάριον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3234. Πεντηκοστάριον περιέχον την πρέπουσαν αύτψ άκολουθίαν έτι δέ και τά έωθινά Ευαγγέλια τά άναγινοσκόμενα έν τω ό'ρθρω Άπό τής Κυριακής τοΰ Άντιπάσχα, έως τών 'Αγίων Πάντων. Έκδοσις πρώτη. Ένετίησιν. Έν τη τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου τοΰ εξ Ιωαννίνων. 1810 Είς 4ον. σ. 4 ά. ά. + 252. ΜΑΓ—. *